Daily Use Words | Vocabulary: Part-5

Note : Meaning of abbreviations used sb -> somebody (कुनै मानिस) sth -> something (कुनै वस्तु) one’s -> आफ्नो Noun -> संज्ञा Pronoun -> सर्वनाम 01. Sob: रुनु 02. Itch:  चिलाउनु 03. Twitch: आँखा फरफर गर्नु 04. Wink: आँखा झिम्काउनु 05. Sneeze: हाछ्युँ गर्नु 06. Not anymore:  अब नाइँ 07. Not any longer: अब धेरै  …

Daily Use Words | Vocabulary: Part-5 Read More »