Daily Use Words | Vocabulary: Part-5

Spread the love

Note : Meaning of abbreviations used
sb -> somebody (कुनै मानिस)
sth -> something (कुनै वस्तु)
one’s -> आफ्नो
Noun -> संज्ञा
Pronoun -> सर्वनाम

01. Sob: रुनु

02. Itch:  चिलाउनु

03. Twitch: आँखा फरफर गर्नु

04. Wink: आँखा झिम्काउनु

05. Sneeze: हाछ्युँ गर्नु

06. Not anymore:  अब नाइँ

07. Not any longer: अब धेरै  (समय) होइन

08. Lose one’s respect: आफ्नो इज्जत गुमाउनु

09. Make sb angry: कसैलाई रिस  उठाउनु

10. Speak frankly/ Speak openly: खुलेर बोल्नु/ कुरा गर्नु

11. Speak one’s heart out/ Speak to one’s heart’s content: मनदेखि कुरा गर्नु

12. Pretend to be sick/ pretend to be indisposed: बिरामी हुने नक्कल गर्नु

13. That’s Why: त्यही भएर

14. That’s where: त्यहीँ नै

15. Earlier: पहिले (in past)

16. First of all: सबैभन्दा पहिले

17. But no longer now: तर अब होइन

18. But he turned out to be a fool: तर त्यो त मुर्ख निस्क्यो

19. Consult sb: कसैसँग मिलेर सल्लाह गर्नु

20. Place oneself in sb’s shoes/ Put oneself in sb’s shoes: आफ्नो ठाउँमा कसैलाई राख्नु

21. I am not able to come to terms with this thing: म यो कुरासँग सहमत हुन सकेको छैन

22. Eventually/, In the end:  अन्तत: / अन्तमा

23. Find sb stealing/ Catch sb stealing: कसैलाई चोरी गरेको देख्नु / समात्‍नु

24. Take pity on sb/ Have to pity on sb: कसैमाथि दया गर्नु

25. Do sth outstanding in life: जीवनमा केही उदाहरणीय काम गर्नु

26. At such a tender age: यति सानो उमेरमा

27. Give sb a befitting reply/ Give sb a smashing reply:  कसैलाई उचित जवाफ दिनु

28. God willing: भगवानले चाहेमा

29. God forbid: भगवानले नगरुन

30. Get peace of mind: मनको शान्ति पाउनु

31. Lose one’s sense of Shame: लाज पचाउनु

 


Spread the love

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *